Overige

Overige

Naast een collectieve zorgverzekering bestaat ook de mogelijkheid andere soorten verzekeringen op collectieve wijze af te sluiten. Voor werkgevers is het bijvoorbeeld mogelijk een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering of ziekteverzuimverzekering aan werknemers aan te bieden. Ook een collectief pensioen behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Indien één van je werknemers arbeidsongeschikt raakt, kunnen deze risico’s worden ondervangen met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit, in aanvulling op de uitkering die de werknemer van overheidswege zal ontvangen, om de werknemer te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De verzekering dekt een percentage van het laatstverdiende loon, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Ook de leeftijd, het soort arbeid en gekozen dekking zijn van invloed. Het is onder meer mogelijk bij Centraal Beheer, OHRA of Amersfoortse Verzekeringen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Lees hier meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Collectief pensioen

Onafhankelijk van het aantal medewerkers wat je in dienst hebt, is het mogelijk een collectieve pensioenregeling aan je werknemers aan te bieden. Het pensioen is een uitkering dat aan de werknemer, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, wordt uitgekeerd. Alleen indien in de CAO een pensioenregeling voor werknemers voorschrijft, ben je verplicht deze als werkgever aan te bieden. Er bestaan verschillende soorten pensioenfondsen: fondsen die gelden voor complete bedrijfstakken, pensioenen voor ondernemingen en ten slotte collectieve pensioenen bij verzekeraars. In het laatste geval maken werkgevers afspraken met verzekeraars. Een collectief pensioen is onder meer mogelijk bij Delta Lloyd, Centraal Beheer en OHRA.

Lees hier meer over het collectief pensioen

Collectieve ongevallenverzekering

Een werknemer kan, door een ongeval op de werkplek of tijdens het verrichten van werkzaamheden, blijvend invalide worden of zelfs komen te overlijden. Een collectieve ongevallenverzekering biedt in dergelijke gevallen een vergoeding aan de werknemer of nabestaanden. De vergoeding is afhankelijk van het gekozen verzekerd bedrag. Ook de dekking is afhankelijk van een persoonlijke keuze van de werkgever: alleen dekking tijdens werkzaamheden of bijvoorbeeld ook dekking onderweg naar huis. Een ongevallenverzekering wordt overigens door steeds meer arbeidsovereenkomsten verplicht gesteld.

Lees hier meer over de collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering biedt werkgevers bescherming tegen de financiële gevolgen van langdurige ziekte van werknemers. Deze kosten kunnen hoog oplopen, zeker omdat je als werkgever als gevolg van sociale zekerheidswetgeving verplicht bent minimaal 2 jaar lang het loon door te betalen. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van het gekozen eigen risico, de leeftijd van je werknemers, de geschiedenis van ziekteverzuim in je bedrijf en het type werkzaamheden. Je kan terecht bij onder meer Zilveren Kruis of Centraal Beheer.

Lees hier meer over de collectieve ziekteverzuimverzekering