Wijzigingen langdurige zorg

Wijzigingen langdurige zorg

De manier waarop de langdurige zorg geregeld wordt zal vanaf volgend jaar veranderen. In 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geheel komen te vervallen. De regelingen die tot nu toe onder de AWBZ vielen,  zijn vanaf 2015 zonderverdeeld in vier andere wetten die onder toezicht staan van de overheid, de gemeenten en de zorgverzekeraars. Ontving je voor 2015 al langdurige zorg? Je valt dan onder een speciale overgangsregeling die de overheid zal instellen.

Infographic wijzigingen langdurige zorg

Veranderingen langdurige zorg

Waarom wordt de langdurige zorg hervormd?

De overheid moet al jaren bezuinigen op de continue stijgende uitgaven in de zorg. Een van de bezuinigingsplannen is het terugdringen van de uitgaven voor langdurige zorg. Om dit te bereiken moet het aantal mensen dat thuiszorg ontvangt omhoog. Met de huidige hervormingen wil de overheid wijkverpleging en thuiszorg voor meer mensen toegankelijk maken en zo het aantal mensen in zorginstellingen verlagen.

De vier wetten rondom langdurige zorg

Alle zorgtaken die tot nu toe onder de AWBZ vielen, worden vanaf volgend jaar verdeeld onder vier andere wetten. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten zijn zowel de overheid als de gemeenten en de zorgverzekeraars. Iedere partij is voor een andere wet verantwoordelijk. De wetten zijn:

 • Wet langdurige zorg (Wzl): deze wet bestond voorheen nog niet en komt onder verantwoording van de overheid
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): dit is een de wetten waar de gemeenten verantwoordelijk voor worden. Deze wet bestond al, maar wordt uitgebreider
 • Jeugdwet: de andere wet waar de gemeenten voor aansprakelijk zijn, ook deze wet bestond al maar wordt op een andere manier uitgevoerd
 • Zorgverzekeringswet (Zvw): de zorgverzekeraars krijgen via deze wet meer taken en verantwoordelijkheden

In de volgende alinea`s en de infographic kun je meer informatie vinden over welke langdurige zorg onder welke wet valt. Op basis daarvan weet je welke zorg je waar moet aanvragen en wie de uitvoering regelt.

Overheid (Wlz)

De overheid blijft verantwoordelijk voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten. Deze vorm van zorg wordt vanaf 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Wlz. Hieronder vallen taken zoals:

 • Verblijf van patiënten in zorginstellingen
 • Verzorging van kwetsbare ouderen en gehandicapten
 • Permanente verpleging
 • Integrale zorg (complete zorgpakketten voor zeer hulpbehoevende)

Gemeenten (Wmo en Jeugdwet)

Het kabinet is van mening dat gemeenten dichterbij hun bewoners staan dan de landelijke overheid en daardoor ook meer inzicht hebben in de zorgbehoeften van deze bewoners. Er is daarom gekozen om in 2015 meer verantwoordelijkheid aan gemeenten te geven. Het gaat daarbij vooral om persoonlijke thuiszorg. Onder de taken vallen:

 • Het ondersteunen van patiënten op het gebied van zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving
 • Het voorzien van aanpassingen in huis en hulpmiddelen
 • Het assisteren van mantelzorgers
 • Het toekennen van persoonsgebonden budget (pgb)
 • Het aanpakken van jeugdproblematiek (o.a. jeugdpsychiatrie)

Een grote wijziging is dat mensen met een pgb geen geld meer op hun rekening gestort krijgen, maar dat de gemeenten deze financiën direct afhandelen met de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast verschuift de jeugdpsychiatrie (waaronder dyslexiezorg) in zijn geheel naar de gemeenten. Deze behandelingen worden dus niet meer vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Zorgverzekeraars (Zvw)

De inhoud van de Zorgverzekeringswet wordt in 2015 deels aangepast en zorgverzekeraars krijgen er meer verantwoordelijkheden bij ten opzichte van langdurige zorg. Zo valt vanaf volgend jaar wijkverpleging (verpleging aan huis) niet meer onder de AWBZ, maar zit deze zorg in het basispakket. Dit betekent dat iedereen gratis (zonder eigen risico) van deze zorg gebruik kan maken. Andere zorgtaken van de overheid zijn:

 • Het verzorgen van langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • Het voorzien in intensieve/langdurige thuiszorg (extramurale zorg)
 • Het verzorgen van intensieve kindzorg
 • Het uitvoeren van zorgtaken voor patiënten in de terminale fase die thuis wonen